logo

Canon canoscan 9000f manual
canon canoscan 9000f manual

Môete nastavit podrobnosti prezentácie, monost spustenia, prepojenie s aplikáciou My Image Garden atd.
Varovanie, nedodranie tchto pokynov môe spôsobit smrt alebo váne poranenie spôsobené nesprávnouprevádzkou zariadenia.V tejto prírucke sú popisy zaloené najmä na obrazovkách zobrazovanch pri pouívaní operacnéhosystému Windows canon canon 8 (v dalom texte oznacovaného ako systém Windows 8).Scanning resolution in dots per canon inch.10Poznámka Informácie o funkcii odporúcaní pre poloky aplikácie canon My Image Garden nájdete v casti Vyuívaniefunkcie odporúcaní pre poloky pre vá model manual dostupnej z obrazovky Domov dokumentu Príruckaonline.Kliknite na snímku zobrazenú na obrazovke Image Display.Ukoncit aplikáciu Quick Menu (Quit Quick Menu) Aplikácia Quick Menu sa canon ukoncí.Funkcie aplikácie Quick Menu.13Poznámka Ak funkcia, ktorú chcete pouit, nie je zobrazená, manual kliknutím na poloku (Naspät/Dalej)zobrazte skryté ikony. Vber modelu (Select Model) Tlaciaren (Printer) Je tu zobrazen version názov modelu tlaciarne.
(Zatvorit) Zatvorí sa hlavná ponuka.
Kliknutím na manual poloku (ípka nadol) zobrazíte nasledujúci rok.
Ak existujú informácieo aktualizácii, pri poloke (Oznámenia) alebo (Aktualizácie) v hlavnej ponuke sa zobrazíikona NEW.With a data base of unprecedented wealth, 353 reviews for the Scanner canon canoscan 9000F, Diplotop compares the Scanner canon canoscan 9000F with its competitors in order to find the best.Poznámka Ak funkcia, ktorú chcete pouit, nie je uloená v kontextovej ponuke, je dostupná full z cars hlavnej ponuky.Odstránenie ikon funkcií z kontextovej ponuky.Ak chcete zobrazit Zoznam odporúcaní pre poloky, kliknite na poloku (Zoznam odporúcaní prepoloky) na obrazovke Image Display.OK Nastavenia sa pouijú a dialógové okno Predvolby (Preferences) sa zatvorí.Pouívatelia dotykového zariadenia Ak pouívate dotykové úkony, musíte kliknutie pravm manual tlacidlom myi uvádzané v tomto dokumentenahradit úkonom, ktor je nastaven v operacnom systéme.Ak je napríklad v operacnom systémenastaven úkon stlacenie a podranie, nahradte kliknutie pravm tlacidlom myi úkonom stlaceniaa podrania.Poznámka Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak ste u vykonali registráciu pouívatela sluby emulador canonimage gateway.27Ikona v oblasti oznámení Pomocou ikony (Quick Menu) v oblasti oznámení na pracovnej ploche môete naplno vyuívat aplikáciu Quick Menu.Ponuky zobrazíte aj tak, e canoscan kliknete na poloku Firefox, potom na poloku Monosti (Options)a po kliknutí na ípku doprava vyberiete poloku Panel ponúk (Menu Bar).Spútanie aplikácií z aplikácie Quick Menu.Kliknutím na ikonu funkcie owner spustíte aplikáciu, otvoríte prírucku alebo prejdete na webovú lokalituspolocnosti Canon.

Kliknutím na ípku zobrazenú pri ikone zobrazíte alebo skryjete ikonov panel vedla ípky.
19Pridat ikonu Spustit aplikáciu Image Display (Add Start Image Display Icon) Zaciarknutím zobrazíte v kontextovej ponuke poloku (Spustit aplikáciu Image Display).
Môete uloit poloky E-mailová adresa (Email address) a Heslo (Password) zaregistrované v slube canon image gateway.

Most popular

By FilipiNews PH on Jan 21, 2017 bser Kumakalat ngayon sa reet social media ang isang nakaaantig na larawan exam ng magkapatid na ibinahagi ng isang guro na si Shyla Mie Brillantes Blasico noong isang araw kikita sa larawan ang isang batang estudyante na..
Read more
CheatBook-DataBase 2019 Top Games: Total War: Three Kingdoms Trainer Dead or Alive 6 Trainer Wolfenstein: Youngblood Trainer Anno 1800 Trainer The Sinking City Trainer.Secret level: Play "Part 1: Prologue" and examine the game swing set located to the full left of the house.All Cheats..
Read more

Last news

Windows xp sp3 drivers sata para laptop

Kemudian sudah ada Internet Explorer 8 dan Adobe Flash Player.Grtmpvol_o CRC32 - 14ecdc42 MD5 - SHA-1 - grtmpvol_o CRC32 - E3F5592E MD5 - SHA-1 - WinXP-boot-USB-device.ScreenShoot : Link Download, single Link sociallocker, fireDrive, windows windows Xp Pro Sp3 para x86 Plus Sata Driver Latest


Read more

Easy recoil game full version

RAM: 128 MB, video Memory: 64 MB, sound Card: DirectX Compatible.Home 2014, october, arcade, Full Version Games, Games Under 400MB, R, recoil Simulation, recoil, october 13, 2014 by, apunKaGames. Download Winrar open, recoil Game folder, double click on, version setup and install.Recoil (Video Game)


Read more

Bus driver 2009 game

The action is observed from many camera shots, among others from the inside of a driving bus. Above all, we must ensure compliance with the regulations game in game force by skillfully changing lanes, subjecting ourselves to traffic lights and not exceeding the speed


Read more
Sitemap